Herrviks VA-anläggning

Topas Vatten – en stolt teknik- och driftleverantör av VA i Herrvik.

bonnel-ventiler

Herrvik ligger på Östergarnslandet på Gotland och har historiskt sett haft stora problem med tillgång på dricksvatten och brist på godkända avlopp. För åtta år sedan började Nygarn utveckling AB att undersöka möjligheter att hitta en lösning för vattenförsörjning och avlopp.

Det är alltid en utmaning att få med tillräckligt många abonnenter och på så sätt en rimlig kostnad för varje hushåll. I Herrvik är det dessutom relativt stora avstånd mellan fastigheterna vilket gör att kostnaden för ledningsdragningen, som normalt sett är den stora kostnaden när man bygger VA-lösningar, blev ännu högre än normalt.

Ett bidrag till projektet är att Region Gotland bygger ett stort vattenreningsverk som avsaltar vatten från Östersjön. Vattenverket, färdigt 2016, kommer att försörja hela Östergarnsområdet och vattenledningar samförläggs med avloppsledningar.

Topas Vatten har levererat all teknik som omfattar teknisk projektering, avloppsreningsverk för motsvarande 500 pE (personekvivalenter) och 40 pumpstationer till LTA-nätet.

Pumpstationer herrvik

Pumpstationer lastas av i Herrvik.

Teknisk projektering omfattar dimensionering av avloppsreningsverket, systemberäkning av LTA-nätet och pumpstationer samt utformning av utsläppspunkt. I projektering ingår också underlag för miljötillstånd.

herrvik-nästanklart

Reningsverket i Herrvik installeras.

Herrviks avloppsreningsverk är dimensionerat och utformat för att även kunna ta spillvatten från Industrier, i detta fall gästhamn med båtspill, fiskrenseri och restaurangrörelse.

herrvik-test

Reningsverket testkörs.

Topas Vatten Service har driftansvaret för reningsverket och alla pumpstationer. I driften ingår förutom förebyggande underhåll och processtyrning även felavhjälpning på plats.

herrvik-färdiggrävt

Reningsverket på plats!


Behöver ni nytt enskilt avlopp?
Reningsverk för bad-, disk- och tvättvatten