Topas vid ojämn belastning

Topas-processen är utformad för att klara oregelbunden användning.

Reningsverket kan stå oanvänt i ca 3 månader med den biologiska processen i behåll. Återhämtning efter ett ännu längre uppehåll sker inom en vecka med endast en liten förhöjning av utsläppsvärden.

Stabiliteten på biologisk aktiv slamprocess uppnås genom att hålla slamkoncentrationen konstant samt att man håller tillräcklig syre- och näringsförsörjning av processvattnet. Avloppsvatten innehåller näringsämnen som försörjer det aktiva slammet/mikroorganismer med näring.

Ett reningsverk från Topas arbetar med en kontinuerlig process som avbryts när nivån i utjämningstanken är låg. Vid detta avbrott pumpas överskottet av det aktiva slammet till slamlagret och ytvattnet i slamlagret rinner tillbaka till utjämningstanken.

När tillflödet av avloppsvattnet minskar eller avstannar, reglerar reningsverket konstant slammängd i processtank samtidigt som vatten recirkuleras. När belastningen ökar, ökar sedan aktiviteten i slammet automatiskt.

Grunden till bra resultat är processutformning och sandfilter

De goda resultaten har sin grund i att systemet fortsätter att cirkulera vatten och slam i reningsverket även när inflödet minskar eller upphör helt. Reningsverket släpper ut renat vatten kontinuerligt och när tillflödet avstannar släpps inte heller något vatten ut. På så sätt bryts all BOD ner i den relativt stora volymen som processtanken representerar. 

När slammet efter långt uppehåll skall etablera sig tar det en viss tid innan flockarna har vuxit till sig i antal och storlek. Små flockar sjunker sämre och följer med ut i recipient. På Topas avloppsanläggning fångas dessa av sandfiltret och spolas vid backspolning tillbaka till processen. Sandfiltret fångar även kemflockar (fosforföreningar).

Aktuella projektstudier