Viktiga egenskaper hos ett avloppsreningsverk

Det finns viktiga egenskaper på biologiska reningsverk som använder teknik med aktivt slam. Det är skillnad på att klara sig i test där utrustningen är omhändertagen och en applikation med era specifika driftförhållanden.

 

Reglering av aktivt slam i processtanken

 

Utrustningen skall ha förmåga att reglera koncentrationen av aktivt slam i processtanken oberoende av belastningen och inkommande flöde.

Det ständiga överskottet av aktivt slam måste således flyttas till ett avskilt slamlager. Avsaknad av sådant lager innebär att den biologiska processtanken även måste lagra överskottsslammet. Resultatet blir för liten koncentration mikroorganismer efter slamtömning och för stor tiden före. För lite organismer ger sämre reningseffekt, för stor ger syrebrist/luktproblem och risk för slamflykt. Slamflykt ger i sin tur igensättningsproblem i en efterpoleringsbädd.

slamprov

På bilden kontrolleras mängden av aktivt slam i processen, normal nivå skall vara ca 30%.

 

Förmåga att hantera flödesvariationer

 

Spillvatten från hushåll kommer mycket oregelbundet. Större mängder på förmiddagar och kvällar och i stort sett inget på natten.

Det är en stor fördel med en separat utjämningstank som hindrar plötsliga flöden (exempelvis tömning av ett badkar) att störa det aktiva slammet.

Vid låg belastning eller ett driftsuppehåll på veckor är det fördel att processtanken behåller sin koncentration av slam, d.v.s. både slam och vatten. Det gör att mikroorganismerna har liknande driftsförutsättningar.

 

Förmåga att hantera störningar

 

Anläggningen och även efterpoleringsbädden måste vara utformade så att de kan hantera tillfälliga störningar. Anläggningen skall klara strömavbrott, tillfällig överbelastning, slam som inte sedimenterar och ha rejäla bräddningsmöjligheter.

Det bräddade vattnet skall inte skapa sanitär olägenhet på fastigheten eller på grannfastigheten.

 

Enkel kontroll av processen

 

Det är viktigt att det på ett enkelt sätt går att kontrollera slammängd i avloppsreningsverket, kvalité på slam samt de kritiska komponenterna.

Kontakta oss så kan vi visa eller förklara.

Unikt system från Topas räddar skörden
Reningsverk för bad-, disk- och tvättvatten