Slamhantering

En konstant mängd aktivt slam i reningsverkets process är en förutsättning för hög reningsgrad. Därför reglerar Topas reningsverk automatiskt slammängden och skickar överskottsslam till det avskiljda slamlagret. Det slam som samlas här kan tas om hand på olika sätt.

Topas avloppsreningsverk är alla utrustade med ett avskilt slamlager för överskottsslam. Slammet luftas kontinuerligt och stabiliseras, vilket motsvarar en aerob kompostering. Detta innebär att slammet inte luktar och även lämpar sig för egen hantering. Ett hushåll producerar ca 25 kg fast slam/år, vilket blir ett utmärkt tillskott till trädgårdsarbetet. Självklart måste man inte ta hand om detta själv, slamlagret är lättåtkomligt och går utmärkt att tömma med slambil.

Kommunal slamhantering

Innebär slamtöming med slambil/sugbil. Topas servicetekniker bevakar hela tiden slamnivån i reningsverket och påtalar för fastighetsägaren när det är dags att tömma slamlagret. Hur ofta man behöver tömma skiljer från fall till fall och beror på hur reningsverket belastas.

slambil


Lokal slamhantering

Lokal slamhantering innebär att slamtömning sker utan slambilar och att man återför näringsämnen i överskottsslammet tillbaka till växter och jordbruk. Det viktiga för vidare lokal hantering är att slammet inte blandas med obehandlat avloppsslam/vatten. Ett sådant slam går att jämställa med latrin vilket kräver en annan typ av hantering. Här presenteras de alternativ för lokal hantering av överskottsslam som Topas erbjuder.

stina

Automatisk slamavvattnare med filtertreringssäck.


Mobil och manuell slamavvattnare


TuretunnaDet stabiliserade slammet pumpas upp i filtersäckar, avvattnas och kan sedan säkerhetskomposteras på en hushållskompost. När man är klar med tömningen kan den mobila enheten placeras på lämpligt ställe tills det är dags för en ny tömning.turetömning

Tömning av slamlager till mobil, manuell slamavvattnare.


Fast installerad och processtyrd

Det stabiliserade slammet pumpas med processautomatik till en enhet som är nergrävd vid sidan av Topasanläggningen. Liksom med den manuella slamavvattnaren filtreras vattnet genom filtersäckar och leds tillbaka till reningsverkets inkommande kammare. När säcken är full tas den ur och komposteras och en ny säck kan installeras i slamavvattnaren.

Topas Slamavvattnare automatisk

Automatisk, nedgrävd slamavvattnare (nederst) sedd ovanifrån. Filtersäckar filtrerar bort överskottsslammet och vattnet rinner tillbaka till reningsverket (överst).


Vassbäddsfilter

Att anlägga ett Vassbäddsfilter lämpar sig bäst för våra större anläggningar där det finns utrymme att anlägga en vassbädd. På ett miljövänligt sätt hanterar man då överskottsslammet lokalt och dränerar och komposterar det genom vassen.

brändö-vass

Som exempel kan nämnas Brändö kommuns reningsverk. De har en vassbädd vilket underlättar då reningsverket är beläget på en ö. Att i det fallet hantera allt slam med slambil skulle bli både dyrt och omständigt.

Aktuella projektstudier