Vad är slamflykt?

För att ett reningsverk skall fungera måste man kunna separera det aktiva slammet från vattenfasen. Vid dålig separation följer slammet med ut i utlopp och detta kallas för slamflykt.

Aktivt slam består av mikroorganismer samt del oorganiska partiklar. Dessa mikroorganismer/bakterier är den aktiva biomassa bryter ner de syreförbrukande- och gödningsämnen som vi inte vill ha i våra vattendrag. Slamflykt kan ge allvarliga störningar med lukt och igensättning av polerbäddar och liknande.

 

Varför sker slamflykt?

 

Orsaker till slamflykt kan bero både skillnader i anläggningstyper, drift och sammansättning av avloppsvatten.

Teknisk slamflykt kan uppstå också t ex om:

  • Processtanken inte är skyddad för plötsliga inflöden (tömning av ett badkar eller en Jaccuzzi).
  • Vid för stor andel slam i processen - avsaknad av externt slamlager eller reglering av slamandel i processen.
  • Brist på möjligheter att kontrollera slammet och brister i skötsel.


Biologisk slamflykt kan uppstå t ex vid:

  • Störning i mikroorganismernas sammansättning. Under vissa förhållanden förekommer trådformiga bakterier och sjunkegenskaperna kan försämras drastiskt och flytslam uppstår.
  • Avloppsvattnet har än sämre förmåga att lösa upp syre vilket medför en syrefattig miljö för bakterier och dålig förmåga att bilda flockar. Orsaken till detta kan vara kvalitén på brunnsvatten, fettsyror och tvättmedel.


Behöver ni nytt enskilt avlopp?
Topas Vatten - en komplett systemleverantör