Så fungerar Topas avloppsreningsverk

Topas Avloppsreningsverk arbetar med både biologisk rening och kemisk fällning. Dokumenterad hög och jämn prestanda uppnås genom att man kombinerar det bästa från satsvis och kontinuerlig processteknik.

Reningsverket renar vatten i faser.

Inkommande spillvatten samlas först upp i utjämningstanken. Här avluftas vattnet för att undvika lukt, lösa upp fast materia i suspension samt reducera kväve. Reningsverket bevakar hela tiden nivån i utjämningstanken och har därför också koll på belastningen. Styrenheten kan därför anpassa reningsverkets kapacitet efter hur mycket vatten som kommer in. Råvattnet pumpas sedan vidare till processtanken.

I processtanken sker reduktion av biologisk massa. Nivån aktivt slam hålls konstant för optimal reningsgrad. Reningsverket låter överskottsslammet sedimentera och pumpar detta till slamlagret. Den biologiska reningen kompletteras av en process där man fäller ut fosfor som finns i vattnet genom att tillsätta/dosera fällningskemikalier. Efter sedimenteringsfasen pumpas renat vatten från processtanken genom Topas dekanter. Dekantern består av en arm med en rörlig snabel som följer vattennivån vid utpumpningen utan att ta med eventuellt ytslam som kan bildas på ytan av det renade vattnet. Här kan du läsa mer om olika sätt att ta hand om slam.

Nästa steg är efterbehandling av vattnet. Även det sker i reningsverket. Titta gärna på filmen som visar reningsstegen genom verket!


Såhär fungerar ett reningsverk från Topas