Produkter LTA

Genom vårt samarbete med ELTAS och Xylem har vi glädjen att erbjuda marknadens bästa helhetslösning i de fall anläggningsägaren har behov av såväl reningsverk, LTA-pumpar och effektiva VA-rör.

eltasdelar_small

Komplett system för VA

Vi använder ett relativt nytt system för förläggning av vatten- och LTA-nät baserat på teknik för transport av fjärrvärme. Systemet har isolering av högsta klass och har dessutom en tålig mantel som klarar av att placeras på berg. Detta i kombination med att manteln är vattentät gör att man behåller den värme som spillvattenledningen ger. VA-rören går att förlägga grundare, vilket innebär att det blir mindre åverkan vid grävning. Redan vid ca 80 cm djup erhåller man frostfria förhållanden och en betydligt lägre energikostnad än med existerande system (med undantag för exempelvis genomgång under väg). Systemet är komplett med många komponenter såsom vinklar, serviser, avgreningar, ventiler, isolerade vattenmätarbrunnar etc.

ÖVERSIKT_v2ur

Frostskyddat

ELTAS rörsystem är frostsäkrade och kan läggas grunt i marken, ofta som ett komplement till djupförlagt, eller helt ovan mark.
ELTAS eco² frostsäkras genom en patentsökt lösning med cirkulerande vatten. Fördelarna är både ekologiska och ekonomiska genom nästan ingen energiförbrukning, färre elabonnemang och alltid friskt vatten vid servisventilen.
ELTAS heat frostsäkras med en självreglerande värmekabel som är möjlig att byta utan något schaktarbete.
Du kan läsa mer i detalj om ELTAS rörsystem på www.eltas.se


eco2


Låg byggkostnad

Att förlägga denna typ av rör går snabbt och kräver inte sand vid fyllning och återställning. Ytterhöljet är stryktåligt med en kraftig mantel och man kan förlägga rör även i bergig miljö. Byggkostnaden blir lägre eftersom man relativt sett förlägger grundare och det går att återställa med befintliga massor.

eltasdragning_small

Elektriska system och larm

Rörnätet kan vid behov levereras med självreglerande värmekabel och läckageindikator. Värmekabeln är självbegränsande vilket innebär att den varierar sin effekt beroende på omgivningstemperatur, för varje millimeter. Effekten sänks vid partier med högre temperatur och tvärtom vid sjunkande temperatur. Sträckor som ligger lite ytligare eller av någon anledning är sämre isolerade och kräver mer effekt för att hållas rostfria för en högre effekt från värmekabeln. Det säkerställer att risken för frysning minskar. På sträckor som har lägre effektbehov pga värme från avlopp, sol och andra värmekällor ger värmekabeln mindre effekt och sparar energi.

Systemet kan även utrustas med ett larmsystem för detektering av läckage i rören. Syftet är att detektera och lokalisera fukt i rörens isolering. Detta ger ett kostnadseffektivt och lättanvänt verktyg för att övervaka och felsöka ledningarna under hela deras livslängd. Vid tillverkning monteras larmkabeln direkt mot mediaröret - en snabb och enkel hantering. Även i skarvar och avgreningar i fält förläggs kabeln direkt mot mediaröret. Kabelns speciella konstruktion medger att inpedansförändringar från våt isolering kan detekteras även om kabeln är isolerad utefter hela rörlängden.

Larmkabeln övervakas via en larmenhet som kontinuerligt sänder information. Om ett larm detekteras kan systemet med stor precision visa var på röret det detekterar fukt. Detta gör att man direkt kan börja felsöka på rätt ställe i ledningsnätet.

Pumpstationer

Topas Vatten arbetar i huvudsak med centrifugalpumpar från Xylem (Flygt). Vanligast är villapumpar, alltså en pumpstation avsedd för en fastighet. Det finns dock större flerfamiljs-modeller som tar emot spillvatten från flera hushåll.


Unikt system från Topas räddar skörden