LTA och pumpstationer

Vi projekterar och levererar kompletta avloppsnät med tillhörande pumpstationer. Tillsammans med våra specialister och partnerföretag erbjuder vi även översyn av befintliga ledningsnät och förslag till ett åtgärdsprogram.

LTA

LTA är en förkortning av Lätt Trycksatta Avlopp. Eftersom avloppet är trycksatt, räcker det att dra ledningar med smal diameter i grunda diken som följer markkonturen, helt utan hänsyn till nivåskillnader i terrängen. Självfall behövs bara fram till en pumpstation som sedan trycker in spillvatten i ett ledningsnät. Det betyder att en mycket stor del av kostnaden för det dyra schaktarbetet försvinner. Dessutom blir det möjligt att få avlopp i exempelvis sjönära lägen eller på platser med högt grundvatten där det helt enkelt inte går att få självfall.

Avloppspumpstationer

Vi arbetar i huvudsak med pumpstationer av centrifugaltyp. Man kan då välja att ha ett kombinerat självfall och tryckavlopp då pumpen klarar större flöden. Pumpstationer är lättåtkomliga för service och pumpen går att underhålla på plats av våra tekniker.

När man skall anlägga ett avloppsreningsverk är det viktigt att avloppsledningsnäten är absolut täta. Gamla avloppsrör i betong är som regel inte täta och läcker in dagvatten. Ett inläckage av dagvatten kan till exempel ge allvarliga störningar på funktionen av avloppsreningsverket.

Vår driftorganisation har kompetens och erfarenhet av service och underhåll av avloppspumpar.

Bergs drömkåk väljer minireningsverk