Modulbyggda reningsverk för WC+BDT

Hur fungerar Topas Plus?

Topas Plus avloppsreningsverk arbetar med både biologisk rening och kemisk fällning. Dokumenterad hög och jämn prestanda uppnås genom att man kombinerar det bästa från satsvis och kontinuerlig processteknik.

Det finns viktiga egenskaper på biologiska reningsverk som använder teknik med aktivt slam. Det är skillnad på att klara sig i test där utrustningen är omhändertagen och en applikation med era specifika driftförhållanden. Här kan du läsa om hur reningsverket Topas Plus fungerar och varför det är viktigt med vissa säkerhetsfunktioner för att garantera en trygg drift.

En djupdykning i Topas Plus funktioner

Topas Plus minireningsverk är utrustade med funktioner utöver det vanliga för att just ge en extra trygghet när de används. Filmen nedan förklarar ytligt hur ett reningsverk fungerar och visar hur en typisk installation kan se ut för ett minireningsverk.

Läs vidare på sidan för att lära dig mer om tekniken bakom Topas Plus!

TOPAS Plus 10 Signaturbild-1

Så renas vattnet

Utforska dess funktioner och reningssteg

Här visas de olika ingående funktionerna, tankarna och reningsstegen i Topas Plus.
Modellen visar en Topas Plus 10, men fungerar likvärdigt för alla storlekar av Topas Plus, även mycket större anläggningar.

Häng med när vi lyfter på locket!

9

Utjämningstank

Avloppsvatten kommer in i reningsverket genom att samlas i denna tank. En separat utjämningstank är en viktig del för att få en stabil process och för att kunna undvika slamflykt vi plötsliga eller för stora inflöden.
Här sker volymutjämning av oregelbundet inflöde av avloppsvatten, samlar av orenat "råvatten", upplösning av papper och fekalier. I vissa faser sker även kvävereduktion i form av denitrifiering av avloppsvatten.

För permanentboende rekommenderas grovrenstank eller slamavskiljning före reningsverket.

Topas Plus 10 Utjämningstank

Processtank

Kallas ibland även reaktor eller bioreaktor. I denna tank sker biologisk rening med hjälp av mikroorganismer som uppehåller sig i det s.k. ”aktiva slammet”. För att överleva behöver mikroorganismer (aktivt slam) både organisk förorening som tillsatts i avloppsvattnet samt syre som tillsatts av reningsverkets kompressor (blåsmaskin). Tryckluften blandar det aktiva slammet med avloppsvatten. Det aktiva slammet som består av bakterieflockar är tyngre än vatten i normala tillstånd. Efter avslutad luftning och omrörning av tankinnehållet sedimenterar det aktiva slammet till ett skikt på processtankens botten som är åtskilt från skiktet av renat vatten i tankens övre del.

Topas Plus 10 Processtank

Dekantering

Bilden visar en genomskärning av processtanken från sidan, när det aktiva slammet har separerat (sedimenterat) från klarfasen.

Det bildas ofta ytslam på ytan av det renade vattnet. På kommunala reningsverk använder man sprayutrustning, skrapverk eller stora liknande dekanteringssystem för att undvika att ytslammet följer med till utloppet. På små reningsverk finns det inga riktiga skydd.

Topas Plus dekanter är ett patenterat dekanteringssystem för att pumpa renat vatten från processtanken. Renat vatten pumpas från skiktet ca 5-10 cm under vattennivån in i processtanken. Dekantern består av en dekanterarm med rörlig (roterande) ”snabel” som följer med vattennivån vid utpumpning av renat vatten från processtanken. Syftet är att undvika att eventuellt flytslam följer med det renade vattnet ut.

Topas Plus 10 Dekantering1

Sandfilter

Sandfiltret används för mekanisk finrengöring av renat avloppsvatten som pumpats över genom dekantern från processtanken. Filtrering sker genom ett sandskikt som fångar upp små slamflockar som ännu inte hunnit sjunka till botten pga. sin ringa storlek. Detta förbättrar kvaliteten på utloppsvattnet från reningsverket ytterligare. Topas sandfilter är självrengörande och backspolas/tvättas kraftigt flera gånger per dygn vid normal drift.

Sandfiltret är ett tillval som används främst för att skydda övrig nödvändig utrustning för hygieniserng, så som till exempel UV-ljus, för avdödning av patogener. Topas Plus klarar hög skyddsnivå på miljöskydd även utan sandfilter.

Topas Plus 10 Sandfilter

Slamlager

Slamlager används för uppsamling av det uttjänta överskottet av det aktiva överskottsslammet som produceras under reningsprocessen och som regelbundet måste tömmas från reningsverket. Detta sker med en slampump till slamavvattnare, slamretur till grovrenstank/slamavskiljare eller med en slamsugningsbil direkt från reningsverket beroende på hur det är utrustat.

Topas Plus 10 Slamlager

Inga rörliga delar i vätskan

Topas Plus drivs av en eller flera blåsmaskiner/kompressorer men vi vill av driftsäkerhetsskäl undvika traditionella pumpar. Därför använder vi s.k. mammutpumpar. En mammutpump är en typ av pump som använder luft för att lyfta eller pumpa upp vätskor. Detta görs genom att luft injiceras i en vertikal rörledning som är nedsänkt i vätskan. Såhär fungerar en mammutpump:

  1. Injektion av luft: Luft injiceras i ett stigarrör, som är nedsänkt i vätskan som ska pumpas.
  2. Stigande luftbubblor: När luft injiceras, bildas luftbubblor som stiger upp genom en intilliggande rörledning.
  3. Vätska lyfts: Luftbubblorna stiger genom rörledningen och skapar ett lägre tryck i röret än det omgivande vattnet. Detta låga tryck drar med sig vätskan uppåt genom röret.
  4. Utsläpp av luft: När vätskan når toppen av rörledningen, kommer luften att släppas ut, och vätskan kommer att strömma ut.


Fördelarna med en mammutpump inkluderar

  • Enkelhet: Denna typ av pump är relativt enkel att konstruera och underhålla jämfört med vissa andra pumpsystem.
  • Inget behov av rörliga delar i kontakt med vätskan: Eftersom det inte finns några rörliga delar i kontakt med den pumpade vätskan, minskar risken för slitage och korrosion.
  • Användbar i känsliga miljöer: Eftersom det inte krävs mycket underhåll och det inte finns mycket som kan gå fel, kan mammutpumpar vara användbara i känsliga miljöer där tillförlitlighet är viktigt.
TOM handhållen forshälla

Så styrs Topas Plus

Kontrollenheten

All funktion hos Topas Plus styrs av en kontrollenhet. Enheten får sin information från tryckgivare som sitter placerade i reningsverket. Dessa mäter det statiska trycket och kan på så vis bedöma vattennivån i tankarna. Genom att ha koll på nivåer över tid får både du och ditt reningsverk en exakt kontroll över reningsverkets status, flöden (även över tid), renat vatten, varningar och processlarm med mera.

Reningsverket är lättavläst tack vare WiFi som gör att man lokalt loggar in med sin handhållna enhet för att läsa av status och får en lättöverskådlig bild över status. Kontrollenheten bevakas också på distans av Topas Vatten Service via mobilkommunikation.

Vilka egenskaper är viktiga hos ett reningsverk?

Reglering av aktivt slam i processtanken

Utrustningen skall ha förmåga att reglera koncentrationen av aktivt slam i processtanken oberoende av belastningen och inkommande flöde.

Det ständiga överskottet av aktivt slam måste således flyttas till ett avskilt slamlager. Avsaknad av sådant lager innebär att den biologiska processtanken även måste lagra överskottsslammet. Resultatet blir för liten koncentration mikroorganismer efter slamtömning och för stor tiden före. För lite organismer ger sämre reningseffekt, för stor ger syrebrist/luktproblem och risk för slamflykt. Slamflykt ger i sin tur igensättningsproblem i en efterpoleringsbädd.

Förmåga att hantera flödesvariationer

Spillvatten från hushåll kommer mycket oregelbundet. Större mängder på morgnar/förmiddagar och kvällar och i stort sett inget på natten.

Det är en stor fördel med en separat utjämningstank som hindrar plötsliga flöden (exempelvis tömning av ett badkar) att störa det aktiva slammet.

Vid låg belastning eller ett driftsuppehåll på veckor är det fördel att processtanken behåller sin koncentration av slam, d.v.s. både slam och vatten. Det gör att mikroorganismerna har liknande driftsförutsättningar.

Förmåga att hantera störningar

Anläggningen och även utsläppspunkt eller efterpoleringsbädden måste vara utformade så att de kan hantera tillfälliga störningar. Anläggningen skall klara strömavbrott, tillfällig överbelastning, slam som inte sedimenterar och ha rejäla bräddningsmöjligheter.

Det bräddade vattnet skall inte skapa sanitär olägenhet på fastigheten eller på grannfastigheten.

Enkel kontroll av processen

Det är viktigt att det på ett enkelt sätt går att kontrollera slammängd i avloppsreningsverket, kvalité på slam samt de kritiska komponenterna.

Kontakta oss så kan vi visa eller förklara.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Topas Vatten använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies