Funktionella steg

Flödet genom reningsverket går igenom följande funktionella steg

A. Biologiskt steg består av:

  • Utjämningstank
  • Processtank
  • Slamtank för bearbetat överskottsslam

 

Inkommande vatten samlas i utjämningstanken. Vattnet luftas för att undvika lukt samt lösa upp ej löst fast materia i suspension och lösa upp det. Vid uppnådd inställd nivå pumpas råvattnet till aktiveringstanken som innehåller konstant mängd aktivt slam. Här sker reduktion av biologisk massa och överskottsslammet pumpas till slamtanken. När flödet till reningsverket är lågt, t ex på natten, kopplar den automatiskt om till ”rengörningsfasen”. Under denna fas pumpas överskottsslammet till slamtanken och sandfiltret backspolas.

B. Kemisk fällning genom direktfällning

Den Biologiska processen kompletteras av en process där man genom att tillsätta Fällningskemikalier i processtanken, fäller ut fosfor som finns i vattnet. Som fällningskemikalier används Kemira PAX 21 eller likvärdigt från annan leverantör.

C. Sandfilter

Sandfilter fungerar som ett första polersteg där man fångar upp framförallt små flockar, både biologiska och utfällt fosfor, som inte hinner sjunka under sedimenteringsfasen. Vattnet kommer efter detta steg att ha BOD < 10 mg/l och Fosfor <0.5 mg/l

En reduktion på över 99% av BOD och 95 % av Fosfor har därmed uppnåtts.

D. Efterbehandling

Genom direktfällning, eller fällning i ett steg är det svårt att komma ner till de förhöjda kraven. Det renade vattnet filtreras med sandfilter och leds sedan genom ett UV-filter innan det lämnar reningsverket. Om särskilt höga krav råder kan man även ansluta en Topas minifosforfälla. Filtermaterialet binder fosfor men bidrar också till en hygienisering av vattnet genom en pH-höjning. Bakterier klarar inte plötsliga pH förändringar och dör. En annan positiv faktor är att man inte behöver överdosera fällningskemikalier i primärsteget. Reduktion av Fosfor är efter detta steg är ca 99%.

E. Larm

Reningsverket levereras med en operatörspanel som visar larm. Larmen visar fel i process, bräddning samt brist på kemikalier. Operatörsenheten kan kopplas till en GSM baserad larmsändare för fjärrövervakning.

F. Kontroll av Funktion

Kontroll sker dels vid tillsyn som består av en visuell kontroll, enkel kontroll av slammängd samt kontroll av larm på operatörspanelen. Reningsgrad kontrolleras genom provtagning. Provtagning görs direkt i reningsverket eller i Topas Filtra lätt åtkomligt för provtagaren.

G. Slamtömning

Hantering av överskottsslam görs genom tömning med slambil eller hanteras lokalt med en slamavvattnare. Slammet efterkomposteras sedan i en vanlig kompost. Topas Vatten kan tillhandahålla lösningar för slamvassbäddar för större reningsverk. 


Bergs drömkåk väljer minireningsverk
Behöver ni nytt enskilt avlopp?