Avtal för avloppsreningsverk

För underhåll av reningsverk har vi avtalsformer. Driftavtal är vanligast förekommande och den andra formen är så kallad Årsservice som är en årlig genomgång av reningsverket.

Driftavtal

Våra Driftavtal innebär att vi på Topas Vatten har ett driftansvar och ger en funktionsgaranti för hela anläggningen. Vi kan också inkludera avloppspumpstationer i avtalet. Vi tar på oss ansvaret för att provtagningen uppfyller de befintliga kraven. Till exempel justerar vi kemikaliedoseringen och felsöker eventuella störningar i mikrobiologin. Det innebär att vi har ansvar för både utrustningen och processen. I driftavtal ingår felsökning, och vid yttre påverkan har vi dialog med fastighetsägaren för åtgärder.

Vårt driftåtagande omfattar två till tre förebyggande servicetillfällen per år, men innebär i praktiken att vi besöker reningsverket så många gånger det behöver för att fungera perfekt. Vi har kontroll över processen och ett bra samarbete med fastighetsägaren som utför vad vi kallar tillsyn. Vi har möjlighet att kontrollera och justera processen under de specifika förhållanden som råder.

Varje anläggning har sina egna biologiska förutsättningar och belastningar. När det uppstår behov av felavhjälpning felsöker vi förutom reningsverket även kringliggande system. Störningar beror oftast på kringliggande system och vattenförsörjning. För större anläggningar kan vi upprätta egenkontrollprogram och även sköta kommunikationen med myndigheten. Vi sköter provtagningen och lämnar vid behov prover till ackrediterat laboratorium.

Årsserviceavtal

Årsserviceavtal är vår enklaste tjänst som kommuner oftast har som minimikravet för privatägda avloppsreningsverk. Årsserviceavtalet innebär ett planerat servicebesök per år då vi gör en grundlig genomgång av reningsverket, byter slitdelar och tar årsprov som sedan skickas till ackrediterat laboratorium. Vi kan tyvärr inte ansvara för att resultatet uppfyller kraven, då detta kräver mätningar och justeringar med tätare mellanrum där man anpassar olika parametrar till den aktuella belastningen och vattenkemin. Här ansvarar verksamhetsutövaren för att proverna uppfyller de befintliga kraven. Verksamhetsutövaren har även ansvaret mellan servicebesöken för både processkontroll och teknisk drift av reningsverket. Support på telefon har man alltid hos Topas Vatten men en felavhjälpning på plats debiteras enligt prislista på löpande räkning.

Reningsverk för bad-, disk- och tvättvatten