Vad är aktivt slam?

Aktivslamprocessen är den vanligast förekommande metoden för biologisk rening av avloppsvatten. Metoden är populär för dess enkla och robusta utformning.

Avsikten med aktivslamprocessen är att med hjälp av mikroorganismer bryta ner och minska mängden organiskt material i det inkommande avloppsvattnet.

Aktivt slam består av mikroorganismer/bakterier samt en större eller mindre del oorganiska partiklar.

För att reningsverk skall fungera måste slammet bilda flockar som, genom att de sjunker, separerar från vattnet. Störningar i detta medför att det bildas flytslam eller grumligt vatten med små slamflockar som följer med ut till utloppet. Samlingsnamnet för detta är slamflykt som kan vara ett mer eller mindre allvarligt tillstånd. Slamflockars struktur och sammansättning varierar mellan olika anläggningar.

I Topas tillsynsprogram får verksamhetsutövaren lära sig några enkla sätt att kontrollera slammets tillstånd.

Om en störning uppstår finns det ett antal olika metoder för åtgärd. För att få en bättre bild av slammets sammansättning är mikroskopering och mätning av tillgång av syre ofta nödvändigt. Topas driftorganisation har nödvändig kompetens och utrustning om störningar uppstår. Vi samarbetar också med olika experter på området.

Topas Vatten - en komplett systemleverantör